วิสัยทัศน์การพัฒนา
 
โครงสร้างพื้นฐานดี ชีวิตมีคุณภาพ ทุกครัวเรือนมีน้ำใช้ที่สะอาด
สุขภาพดีถ้วนหน้า ดูแลรักษาคนชราและผู้พิการ
   
 
   
   
   
 
.